Regulamin serwisu

1. Postanowienia wstępne

a. Zasady ogólne

Regulamin określa rodzaje, zakres, warunki i zasady świadczenia Usług przez Administratora (Centrum Podróży Aura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 144) za pomocą Serwisu bilety.pl, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Administrator oraz tryb reklamacyjny. Przedstawia również zasady pośredniczenia przy zawieraniu Umów przewozu przez Administratora w zakresie zakupu Biletów i zawierania Umów przewozu z Przewoźnikami za pośrednictwem Serwisu, a także odstępowania od tych Umów i innych kwestii dotyczących ww. Umów przewozu uregulowanych w ramach Serwisu.

b. Definicje

Serwis – system sprzedaży Biletów na stronie internetowej bilety.pl.

Administrator – Centrum Podróży Aura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 144; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000129848, NIP 5220105005.

Operator płatności – PayU S.A.

Klient – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

Pasażer – podmiot uprawniony do podróży na zakupionym Bilecie.

Przewoźnik – podmiot realizujący na podstawie Umowy i stosownych zezwoleń usługi przewozu.

Umowa przewozu – umowa zawierana przez Klienta z konkretnym Przewoźnikiem za pośrednictwem strony bilety.pl. Potwierdzeniem zawarcia mowy jest Bilet.

Bilet – dokument elektroniczny w pliku PDF, wygenerowany z Serwisu w procesie zakupu, potwierdzający zawarcie Umowy przewozu z konkretnym Przewoźnikiem. Wydrukowany bilet stanowi dokument upoważniający do odbycia podróży i jest potwierdzeniem zawarcia Umowy pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem.

Regulamin Przewoźnika – oznacza regulamin danego Przewoźnika określający zasady i warunki sprzedaży Biletów tego Przewoźnika, a także zasady Przewoźnika związane z zawieraniem i wykonywaniem Umowy przewozu.

c. Wymagania techniczne

Do efektywnego korzystania z Serwisu bilety.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń technicznych pozwalających na korzystanie z Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz plików cookie. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące (pozwalające na wprowadzanie tekstu i zaznaczanie poszczególnych pól), umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy;
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz akceptującą pliki cookie;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • aktywny numer telefonu komórkowego;
 • program dla celów otwarcia plików PDF;
 • drukarka, umożliwiającej wydrukowanie Biletu.

Administrator gwarantuje poprawne działanie Serwisu na pięciu najpopularniejszych przeglądarkach internetowych tj. Chrome (wersja 58 lub wyższa), Edge (wersja 14 lub wyższa), FireFox (wersja 54 lub wyższa), Safari (wersja 10 lub wyższa), Opera (wersja 55 lub wyższa) oraz ich odpowiedników dla urządzeń mobilnych.

Administrator będzie dążył do umożliwienia działania Serwisu na wszystkich popularnych urządzeniach oraz systemach.

Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

d. Odpowiedzialność Administratora za wykonanie usług

Administrator mimo dołożenia wszelkiej staranności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów przewozu przez Przewoźników, a odpowiedzialność taką wobec Klientów ponoszą Przewoźnicy będący stronami zawartych z Klientami Umów przewozu. Za realizację Umów przewozu odpowiedzialni są wyłącznie Przewoźnicy. Administrator jest wyłącznie pośrednikiem w procedurze zawarcia oznaczonych Umów przewozu. Następuje to w imieniu i na rzecz Przewoźników. Administrator przyjmuje płatności za Bilet, może dokonywać zwrotu płatności za Bilet w przypadkach określonych w Regulaminie oraz przyjmować oświadczenia o odstąpieniu od Umów przewozu w określonych wyraźnie w Regulaminie przypadkach.

e. Regulaminy Przewoźników

Administrator dołoży wszelkich starań, aby Regulaminy Przewoźników były dostępne w Serwisie bilety.pl. W razie braku dostępu w Serwisie, Regulaminy Przewoźników dostępne będą u Przewoźnika, w tym na stronach internetowych Przewoźników. W przypadku, gdy Klient nie ma możliwości samodzielnego uzyskania Regulaminu Przewoźnika, Klient może zwrócić się do Administratora z prośbą o pomoc w jego uzyskaniu. Wszelkie informacje dotyczące Regulaminów Przewoźników, umieszczane w ramach Serwisu, w tym rozkłady jazdy oraz wyciągi z ich cenników oraz taryf, pochodzą od Przewoźników. Administrator zastrzega, że mimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje te były pełne i aktualne nie bierze odpowiedzialności za Przewoźników w tym zakresie. Tym samym Administrator zastrzega, że przekazuje wyłącznie informacje udostępniane mu przez Przewoźników.

f. Zmiany dot. Umowy przewozu

Zmiany w zakresie Umowy przewozu m.in. godzin, miejsc, trasy przejazdu, opóźnień lub odwołanie połączenia będą przekazywane Pasażerom niezwłocznie, gdy tylko Administrator poweźmie takie informacje. Do przekazywania wyżej wymienionych informacji uprawnieni są również Przewoźnicy.

g. Wymagane dokumenty

Klient obowiązany będzie do okazania przy kontroli biletowej nie tylko dokumentu uprawniającego przejazd (Biletu), ale także ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Klienta (zgodnego z wymaganiami konkretnego Przewoźnika) oraz w przypadku biletu ulgowego również konieczne będzie okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Gdy Umowa przewozu realizowana jest na trasie międzynarodowej, Klient powinien posiadać dokumenty uprawniające do odbycia tej podróży w świetle przepisów poszczególnych państw, przez które biegnie trasa. Możliwość okazania przy kontroli biletowej Biletu w formie elektronicznej (dokument PDF wyświetlony na urządzeniu mobilnym) określa Regulamin Przewoźnika.

2. Ogólne zasady

Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie, w przypadku kupna biletów dla osób niepełnoletnich wszelkie czynności powinny być wykonywane przez osoby sprawujące nad nimi opiekę (lub władzę rodzicielską).

Administrator poprzez Serwis świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży Biletów między Klientem a danym Przewoźnikiem. Administrator realizuje inne zadania wynikające z Regulaminu a dotyczące m.in. zwrotu biletów.

Administrator poprzez Serwis umożliwia wyszukiwanie połączeń danych Przewoźników oraz zakup Biletów na konkretne oferowane przejazdy. Nie pobiera on za to dodatkowej opłaty. Wszystkie informacje o należnościach są przedstawione przed dokonywaniem zakupu.

Administrator udostępnia Klientowi indywidualny Panel Moje Bilety, który daje dostęp do kupionych już biletów, możliwość pobrania zakupionych biletów, przeglądanie historii zakupów oraz zwrotu aktywnych biletów. Za pomocą Panelu możliwe jest również sprawdzenie Biletu a w szczególności daty i godziny odjazdu oraz przyjazdu, sprawdzenie danych pasażerów. Wyświetlenie przebiegu trasy jest możliwe pod warunkiem, że dane zostaną udostępnione przez Przewoźnika.

Panel Moje Bilety jest zakładany przez Administratora automatycznie w momencie zakupu Biletu i nie wymaga dokonania przez Klienta dodatkowych procedur rejestracyjnych. Podczas zakupu Klient otrzyma w wiadomości e-mail potwierdzenie złożenia rezerwacji oraz odnośnik (link) do Panelu Moje Bilety. Przy pierwszym logowaniu System poprosi Klienta o ustawienie hasła logowania. Aby ponownie zalogować się do Panelu Moje Bilety, Klient może to zrobić w każdym czasie podając adres e-mail oraz ustawione hasło.

Po stronie Klienta spoczywa ustawienie bezpiecznego hasła i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta tego hasła osobom niepożądanym i wynikające z tego konsekwencje.

Klient w każdym czasie może żądać usunięcia indywidualnego Panelu Moje Bilety poprzez wysłanie żądania usunięcia pod adres mailowy poczta@bilety.pl. Panel zostanie usunięty przez Administratora niezwłocznie.

3. Wykonanie umowy sprzedaży

Klient ma możliwość dokonania zakupu Biletu poprzez Serwis bilety.pl poprzez:

 • wyszukanie w przeglądarce interesującego go połączenia, określenia miejsca odjazdu, miejsca przyjazdu, daty;
 • z wygenerowanych propozycji wybranie połączenia oraz godziny, a także ilości pasażerów;
 • uzupełnienie danych potrzebnych do zakupu biletów tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (są to dane obowiązkowe), w zależności od Przewoźnika mogą być wymagane również: data urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości;
 • zaakceptowanie Polityki Prywatności oraz Regulaminu Serwisu;
 • po uzupełnieniu wymaganych danych oraz zaakceptowaniu Polityki Prywatności oraz Regulaminu Serwisu Klient poprzez przycisk „KUP BILET” zakończy procedurę i zostanie przekierowany do dokonania płatności;
 • dokonanie płatności będzie możliwe poprzez przekierowanie na stronę serwisu operatora płatności online PayU, gdzie będzie wskazana kwota do zapłaty;
 • po dokonaniu płatności Klient otrzyma maila z odnośnikiem do pobrania Biletu.

Opłata musi zostać dokonana w czasie przewidzianym przez Serwis, w przeciwnym razie zakup zostanie anulowany. Płatność powinna zostać dokonana zgodnie z Regulaminem operatora płatności, który będzie dostępny po przekierowaniu Klienta do dokonania płatności.

W ramach jednej transakcji Klient może zakupić maksymalnie 9 biletów.

Rezygnacja z zakupu może nastąpić do momentu dokonania płatności, po dokonaniu płatności będzie to możliwe wyłącznie zgodnie z warunkami zwrotu biletu.

Potwierdzeniem zawarcia umowy między Klientem a Przewoźnikiem jest Bilet udostępniony zaraz po dokonaniu zakupu. Może on zostać pobrany oraz wydrukowany.

Aby uzyskać fakturę należy zaznaczyć opcję „Dodaj adres rozliczeniowy” w formularzu zakupu Biletu. Klient może wprowadzić dane do faktury na osobę fizyczną lub firmę. Ostateczna możliwość uzyskania faktury zależy od Przewoźnika. Administrator zobowiązuje się przekazać dane Przewoźnikowi, z którym jest zawierana umowa przewozu. Gdy faktura zostanie przygotowana Przewoźnik przekaże ją Klientowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Administratora.

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Administratora faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

4. Prawo odstąpienia od umowy/zwrot biletu

Zwrot biletu jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy zawartej z danym Przewoźnikiem. Zwrot jest możliwy w przypadkach wyraźnie wskazanych w Regulaminie Przewoźnika, który zostanie przekazany w czasie zakupu Biletu. W zależności od ustaleń i zapisów regulaminowych określonych Przewoźników czas, w którym zwrot będzie możliwy może się różnić.

Zwrot kosztów: odstąpienie od umowy może być w niektórych przypadkach obciążone potrąceniem części należności, będzie to wynikało z Regulaminu Przewoźnika jednak wyłączone jest to w sytuacjach wyraźnie opisanych w obowiązujących przepisach.

Zwrot biletu będzie możliwy za pośrednictwem Serwisu lub mailowo. Zwrotu będzie można dokonać w Serwisie w Panelu Moje Bilety poprzez wybór odpowiedniego biletu oraz zaznaczenia opcji zwrotu. Odstąpienie od umowy będzie możliwe również poprzez wysłanie maila z oświadczeniem o odstąpieniu z oznaczeniem danych osobowych oraz numeru Biletu na adres poczta@bilety.pl.

Zwrot ceny uiszczonej za Bilet następuje na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty tych należności. Zwrot należności następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty zwrotu Biletu. W przypadku wystawienia faktury przez Przewoźnika lub Administratora, zwrot uiszczonych należności będzie możliwy po potwierdzeniu odbioru przez Klienta stosownej faktury korygującej.

5. Reklamacje

a. Dotyczące przewozu

Reklamacje dotyczące Usług przewozu Klient powinien kierować bezpośrednio do Przewoźnika, z którego usług korzysta. Administrator nie jest uprawniony do rozpatrywania takich reklamacji. Gdy reklamacja trafi do Administratora zostanie ona przekazana do odpowiedniego Przewoźnika.

b. Dotyczące usług

Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo wniesienia reklamacji. Administrator rozpatrzy reklamacje dotyczące usług złożone na adres Centrum Podróży Aura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 144 lub pod adresem mailowym poczta@bilety.pl.

Reklamacja powinna zawierać podstawowe informacje takie jak:

 • imię i nazwisko Klienta;
 • adres do korespondencji, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację;
 • opis zgłaszanych zastrzeżeń;
 • numer Biletu, którego dotyczy reklamacja;
 • żądanie Klienta.

Jeżeli reklamacja nie będzie zawierała wyżej wymienionych danych – Administrator zwróci pismo wraz z wskazaniem danych do uzupełnienia.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wskazany w reklamacji.

Klient ma również prawo dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Prawa do Serwisu

Wszelkie prawa do Serwisu bilety.pl przysługują Administratorowi w tym w szczególności prawa majątkowe, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych.

Zabronione jest kopiowanie udostępnianych w Serwisie treści.

Administrator nie wyłącza możliwości korzystania z serwisu w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego.

Administrator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Serwisu w przypadkach łamania przez Klientów przepisów prawa w tym: naruszanie za pośrednictwem Serwisu praw osób trzecich lub Administratora, podawanie przez Klienta danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich, zakłócanie funkcjonowania Systemu.

7. Pliki cookie i polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych podawanych w ramach Serwisu oraz związane z tzw. plikami cookie są zawarte w Polityce prywatności Serwisu, dostępnej w ramach Serwisu i akceptowanej równolegle z niniejszym Regulaminem przez Klientów.

8. Postanowienia końcowe

Administrator udostępnia Regulamin w ramach Serwisu nieodpłatnie, a Klient ma możliwość utrwalenia treści Regulaminu poprzez jego pobranie, utrwalenie (zapisanie na trwałym nośniku) lub wydrukowanie w każdym momencie z Serwisu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Każdorazowo w przypadku zmiany Regulaminu wymagana będzie akceptacja przez Klienta nowego brzmienia tego Regulaminu w momencie zakupu Biletu po dacie wejścia w życie tego zmienionego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 09 października 2023 roku.