Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego bilety.pl

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego bilety.pl  przez Użytkownika

§ 1  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis – system sprzedaży biletów na stronie internetowej: bilety.pl.
 2. Administrator -Centrum Podróży Aura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 144;wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VIII Wydział  Gospodarczy pod numerem KRS…., NIP:5220105005, REGON
 3. Operator płatności – PayU S.A.
 4. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
 5. Pasażer – osoba uprawniona do podróży na zakupionym bilecie.
 6. Przewoźnik – firma realizująca na podstawie stosownych zezwoleń połączenie autokarowe wybrane podczas zakupu przez Użytkownika.
 7. Bilet – bilet elektroniczny w pliku PDF, wygenerowany z serwisu w procesie zakupu. Wydrukowany bilet stanowi dokument upoważniający do odbycia podróży i jest potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem.

§ 2  Zakup biletu

Zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, serwis świadczy Użytkownikom usługi polegające na sprzedaży drogą elektroniczną biletów na połączenia autokarowe.

 1. Za pośrednictwem wyszukiwarki połączeń Użytkownik dokonuje wyboru miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży oraz interesującej go oferty Przewoźnika.
 2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej  transakcji  jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika danych Pasażera , danych kontaktowych (adres email i telefon) a także akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Obowiązkiem pasażera jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Przewozu Przewoźnika, na którego kurs posiada bilet. Regulaminy Przewozu dostępne są na stronach serwisu.   
 4. Po uzupełnieniu danych Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu Operatora Płatności.

Transakcja przeprowadzona jest na stronach Operatora Płatności w bezpiecznym połączeniu i Operator nie uzyskuje żadnych danych o koncie Użytkownika.

 • Płatności za bilety dokonywane są za pomocą kart płatniczych lub przelewów elektronicznych. Użytkownik powinien posiadać kartę płatniczą lub konto internetowe obsługiwane przez Operatora płatności oraz zabezpieczyć odpowiednia kwotę na zakupiony bilet.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu, gdzie może pobrać bilet. Bilet dodatkowo przesyłany jest na podany wcześniej adres email. 
 • Bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu. Wydrukowany bilet upoważnia do odbycia podróży.
 • Użytkownik ma możliwość  wglądu oraz pobrania zakupionych biletów poprzez zakładkę „Moje bilety” w serwisie bilety.pl po zalogowaniu na indywidualne konto.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania usług z uwagi na prace konserwacyjne nad serwisem oraz na czas aktualizacji danych na stronach serwisu.

§ 3  Wykonanie operacji na zakupionym bilecie

 1. Warunkiem wykonania operacji na zakupionym bilecie jest dopuszczalność takiego działania w Regulaminie Przewozów wybranego przewoźnika.
 2. Chęć wykonania operacji na zakupionym bilecie (zwrot biletu, zmiana) należy niezwłocznie zgłosić do Operatora serwisu za pomocą formularza dostępnego przy zakupionych biletach w zakładce „Moje bilety” lub przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres poczta@bilety.pl.

§ 4 Reklamacje

 1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu poczta elektroniczną na adres poczta@bilety.pl
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, datę oraz rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.
 4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 5  Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu bilety.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych i danych dotyczących płatności.
 3. Użytkownik dokonując zakupu biletu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane są mu przepisy prawa cywilnego i karnego dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. Administrator serwisu ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności.
 5. Serwis www.bilety.pl oświadcza, że o działaniach o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo, itp.), poinformuje właściwe organy państwa.